Làm thế nào tạo dự án mới ? in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 9:29 AMĐể tạo dự án/phòng ban mới, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.

 • Bước 1: Chọn "Tạo dự án mới" • Bước 2: Ở cửa sổ mở lên. Điền các thông tin cần thiết:
  - Tên dự án
  - Thành viên quản trị
  - Thành viên thực hiện
  - Chọn department quản lý dự án này... • Bước 3: Click "Tạo dự án mới"Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.