Làm thế nào tạo phòng ban mới ? in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 9:33 AMĐể tạo dự án/phòng ban mới, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.


  • Bước 1: Chọn "Tạo phòng ban mới  • Bước 2: "Đặt tên phòng ban" -> "Thêm thành viên làm việc trong phòng ban"   • Bước 3: Click "Tạo phòng ban mới"


 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.