Thêm người quản trị dự án/phòng ban như thế nào? in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 9:36 AM


Để thêm người quản trị dự án, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.


  • Bước 1: Chọn Dự án/phòng ban muốn thêm người quản trị  • Bước 2: Click "Tùy chỉnh"    • Bước 3: Click "Quản lý thành viên"    • Bước 4: Chọn "Thêm quản lý team" hoặc "Thêm nhiều" và gõ tên người cần thêmHoặc bạn có thể sử dụng thêm nhanh thành viên bằng cách click vào như ảnh nhé:


 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.