Thêm thành viên trong dự án/phòng ban như thế nào in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 2:23 PM


Để thêm người quản trị dự án, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.


  • Bước 1: Chọn Dự án/phòng ban muốn thêm thành viên

  • Bước 2: Click "Tùy chỉnh"  

  • Bước 3: Click "Quản lý thành viên"  

  • Bước 4: Chọn "Thêm nhiều".

Hoặc bạn có thể sử dụng thêm nhanh thành viên bằng cách thao tác như ảnh nhé:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.