Phân quyền sử dụng trong dự án/phòng ban như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 1:40 PM


Quản lý của dự án/phòng ban là người có toàn quyền trong dự án/phòng ban, để phân quyền cho các tài khoản khác, thì quản lý dự án/phòng ban vào phần Tùy chỉnh trong dự án/phòng ban >> Phân quyền sử dụng.


Các tùy chọn khác


Phần này cho phép người quản lý có thể thiết lập một số tính năng đặc biệt dành riêng cho người nhận việc. Khi phân quyền đặc biệt được bật các quyền thiết lập ở trên không có tác dụng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.