Muốn thêm tài liệu cho dự án/phòng ban thì làm thế nào ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 1:50 PM


Để thêm tài liệu cho dự án, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.

Với trường hợp muốn phân chia các nhóm tài liệu: 

  • Bước 1: Chọn Dự án muốn thêm tài liệu

  • Bước 2: Chọn "Tài liệu"

  • Bước 3: Click "Thêm

  • Bước 4: Chọn "Tạo folder mới".

  • Bước 5: Đặt tên folder -> Chọn "Thêm thư mục

Với trường hợp chỉ muốn thêm tài liệu: 

Bạn làm Bước 1, 2, 3 tương tự như trên.

  • Bước 4: Chọn "Thêm tài liệu".

  • Bước 5: Tải tài liệu cần thêm lên dự án.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.