Tạo thảo luận dự án/phòng ban như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 3:03 PM


Để tạo thảo luận, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app và thao tác theo hướng dẫn sau:


  • Bước 1: Chọn 1 dự án bạn cần thêm Thảo luận

  • Bước 2: Chọn Thảo luận >> Thêm thảo luận.

  • Bước 3: Thêm nội dung thảo luận >> click chọn "Tạo thảo luận mới" để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.