Cách nhân bản dự án/ phòng ban ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 3:04 PM


Để thêm nhân bản dự án, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.


  • Bước 1: Chọn Dự án muốn nhân bản.

  • Bước 2: Click "..." > Chọn Các tuỳ chọn khác > "Nhân bản dự án/ phòng ban

  • Bước 3: Chọn các đầu mục bạn muốn nhân bản

  • Bước 4: Click "Nhân bản dự án".

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.