Thay đổi trạng thái dự án/phòng ban như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 3:09 PM


Để thay đổi trạng thái dự án, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.


  • Bước 1: Click chọn Dự án muốn thay đổi trạng thái

  • Bước 2: Chọn "Tùy chỉnh

  • Bước 3: Chọn "Chỉnh sửa dự án

  • Bước 4: Thay đổi "Trạng thái hiện tại" để phù hợp với Dự án và chọn Lưu để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.