Cách tạo dự án làm việc với khách hàng ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 3:13 PM


1.Tạo dự án mới

Khi tạo một dự án mới,  tích chọn “Dự án làm việc với khách hàng2. Chỉnh sửa dự án có sẵn sang hình thức dự án làm việc với khách hàng

Trong mỗi dự án, chọn “Tuỳ chỉnh” -> “Chỉnh sửa dự án” -> “Phân loại”-> “Dự án làm việc với khách hàng3. Thêm tài khoản khách hàng vào dự án

Trong mỗi dự án, chọn mục “Tùy chỉnh” -> “Quản lý thành viên” -> “Thêm tài khoản khách hàng4. Phân quyền cho tài khoản khách hàng.
Trong dự án, chọn “Tùy chỉnh” -> “Phân quyền sử dụng” -> “Khách” và tích chọn quyền cho tài khoản khách.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.