Thiết lập quản lý trực tiếp như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:40 PM


Để thiết lập quản lý trực tiếp, bạn vào trang https://account.base.vn hoặc biểu tượng Base Account trên thanh danh sách app.

 

  • Bước 1: Chọn "Thành viên"

 

  • Bước 2: Chọn thành viên bạn cần thiết lập quản lý trực tiếp, click vào icon "..." >> chọn Chỉnh sửa người quản lý trực tiếp


  • Bước 3: Gõ "@username" của người quản lý và chọn "Set manager".

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.