Nhập thông tin vào trường dữ liệu tùy chỉnh (custom field) như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:50 PM


Để nhập thông tin vào các trường dữ liệu tùy chỉnh, bạn truy cập vào wework.base.vn và thao tác theo hướng dẫn sau:


1. Khi tạo mới công việc:

Trong màn hình tạo mới công việc, bạn có thể nhập luôn thông tin vào trường dữ liệu tùy chỉnh như ảnh. Với những trường dữ liệu tùy chỉnh có dấu (*) là trường bắt buộc nhập thông tin, nếu không nhập thông tin công việc không được tạo thành công.



2. Với những công việc đã tạo:


  • Trong List view/ Board view/ Stream view:

- Trong màn hình chi tiết công việc, tại trường dữ liệu tùy chỉnh cần điền/ chỉnh sửa nội dung, bạn di chuột đến cuối dòng của trường thông tin đó sẽ hiển thị lên Chỉnh sửa.



- Khi popup hiển thị ra, bạn điền thông tin và chọn Save để hoàn tất thao tác.



  • Trong Gantt view (chỉ dành cho dự án)

- Trong danh sách công việc, hệ thống mặc định là dạng Gantt, dạng này sẽ không hiển thị các trường dữ liệu tùy chỉnh



- Nếu muốn hiển thị bạn cần chọn sang tab Xem trường dữ liệu tùy chỉnh, khi đó hệ thống sẽ hiển thị ngay các trường dữ liệu đã được thiết lập sẵn


- Click chuột vào ô bạn cần điền thông tin


- Khi popup hiển thị ra, bạn điền thông tin và chọn Save để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.