Thêm công việc con (subtasks) trong công việc như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:51 PM


Khi thiết lập một công việc và giao cho người phụ trách thực hiện, trong quá trình thực hiện sẽ có thể phát sinh các công việc nhỏ hơn thuộc công việc đó thì có thể tạo thêm các Subtasks. Để tạo một Subtasks trong công việc thì sẽ thao tác như sau:


Bước 1: Vào công việc cần tạo Subtasks.

Bước 2: Thiết lập tên Subtasks, Deadline, Tag người được giao việc.


Lưu ý:


  • Không giới hạn số lượng cấp subtasks được tạo ra.

  • Subtasks sẽ hiển thị ở tổng quan công việc và có giá trị ngang hàng với công việc trong dự án/phòng ban.

  • Subtasks có giao được cho người ở ngoài dự án. 

  • Công việc trong Subtasks chỉ nhận duy nhất người được giao việc là người được tag đầu tiên.


Bước 3: Sau khi thiết lập thông tin xong, ấn Enter hoặc chọn vào hình mũi tên để tạo Subtasks.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.