Lưu ý khi xóa nhóm công việc ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:55 PM


Xóa nhóm công việc sẽ thao tác như sau:


1. Với dự án (project)


  • Bước 1: Chọn dự án có nhóm công việc muốn xóa, tại đây bạn có thể chọn dạng hiển thị theo Danh sách hoặc Bảng để xóa nhóm công việc

  • Bước 2: Chọn vào mục Xóa nhóm công việc.

we


2. Với phòng ban (team)


  • Bước 1: Chọn phòng ban có nhóm công việc muốn xóa, tại đây bạn có thể chọn dạng hiển thị theo Period hoặc Bảng để xóa nhóm công việc

  • Bước 2: Chọn vào mục Xóa nhóm công việc.  • Bước 3: Xác nhận lại thông tin rồi chọn Confirm to delete để xóa nhóm công việc.


Lưư ý:

  • Nhóm công việc bị xóa sẽ xóa luôn các công việc thuộc nhóm công việc và phần này Không thể khôi phục được.

  • Chỉ có quản lí dự án/phòng ban mới có thể xóa nhóm công việc.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.