Thêm nhóm công việc như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:55 PM


Để thêm nhóm công việc, bạn vào trang https://wework.base.vn hoặc biểu tượng trên thanh danh sách app.


  • Bước 1: Chọn Dự án/Phòng ban muốn thêm nhóm công viên và click "Tạo nhóm công việc mới


  • Bước 2: Đặt tên nhóm công việc -> Click "Tạo nhóm công việc".

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.