Thêm trường dữ liệu tùy chỉnh từ file excel như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Tue, 11 Tháng 8, 2020 at 4:59 PM


Để thêm các trường dữ liệu tùy chỉnh từ file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào https://workflow.base.vn/ hoặc Base Workflow trên thanh app
  • Bước 2: Chọn 1 workflow cần thêm trường dữ liệu tùy chỉnh

  • Bước 3: Tại màn hình chi tiết 1 workflow, chọn Trường dữ liệu

  • Bước 4: Bạn click vào View template để down file excel mẫu rồi nhập dữ liệu vào file nhé

File có 5 cột dữ liệu: Name, Type, Content, Required, Input key

Name: tên trường dữ liệu tùy chỉnh
Type: có các giá trị int (số tự nhiên), float (số thập phân) text (chữ + số), date (ngày), datetime (ngày giờ), textarea, dropdown list ( danh sách giá trị), file, title. Riêng trường Dropdown list sẽ nhập danh sách các lựa chọn vào đây, mỗi giá trị cách nhau 1 dấu phẩy
Content: mô tả cho trường dữ liệu
Required: nếu là bắt buộc thì nhận giá trị 1, "Required" hoặc "required", không bắt buộc bỏ trống.
Input key: mã trường dữ liệu

Lưu ý: 

+ Không được tùy chỉnh file mẫu

+ Trường Name và Type là 2 trường bắt buộc nhập nội dung

+ Trong file excel sẽ có 1 dòng chỉ có 1 cột giá trị và có kí tự ":" ở cuối là tên stage (VD: "Thông tin triển khai:" ), để import được thì trong workflow này phải có chính xác tên của giai đoạn trong file excel.

  • Bước 5: Sau khi đã chuẩn bị xong dữ liệu trong file, tại màn hình Trường dữ liệu, bạn kéo/ thả file excel vào đây nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.