Xóa công việc trong 1 nhiệm vụ như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:17 AM


Để xóa một công việc bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app. Bạn chọn 1 luồng quy trình cần xóa công việc


Bước 1: Chọn nhiệm vụ cần xóa công việcBước 2: Chọn công việc cần xóaBước 3: Chọn "Xóa" >> "OK" để xóa công việcCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.