Cách xuất file excel các nhiệm vụ trong 1 luồng công việc ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:33 AM


Bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Base workflow, chọn luồng công việc cần xuất file excel


Bước 1: Chọn biểu tượng 3 chấm "..." cuối tên luồng công việcBước 2: Chọn "Export jobs to Excel"Hoàn tất thao tác, bạn xuất được file excel hiển thị như hình:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.