Cách thêm giai đoạn đầu tiên trong luồng công việc ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:45 AM


Để thêm 1 stage đầu tiên trong 1 luồng công việc, bạn truy cập https://workflow.base.vn hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app và thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại giao diện 1 luồng công việc, bạn chọn vào mục "Add Stage"


Bước 2: Điền thông tin ở mục "ADD A NEW STAGE TO THE WORKFLOW"


Lưu ý:

Stage workers: Người thực hiện nhiệm vụ có thể là 1 người hoặc 1 nhóm

How jobs are assigned: Công việc ở bước này được giao như thế nào?

  • Keep the assignee from previous stage: Giữ nguyên người nhận việc như ở bước trước đó.
  • Reassign to the first assignee of the job (first stage): Giao lại việc cho người nhận việc ở bước đầu tiên.
  • Unassign the job - let the stage managers decide: Không giao cho ai cả, để người quản lý của bước này (Stage owner) quyết định.
  • Let the current assignee reassign: Để cho người nhận việc hiện tại của công việc giao lại cho người khác.
  • Reassign to a random person: Giao công việc cho 1 người bất kỳ (Phải thuộc trong mục Stage Workers)
  • Reassign to a person with least number of jobs: Giao công việc cho người đang có ít công việc nhất (Phải thuộc trong mục Stage Workers).
  • Reassign to a person with least number of active jobs: Giao công việc cho người đang có ít công việc chưa hoàn thành nhất (Phải thuộc trong mục Stage Workers).

Sau khi thiết lập xong, bạn chọn "Save" để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.