Sử dụng webhook như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:48 AM


Webhook là công cụ để hỗ trợ chuyển đổi, liên kết nhiệm vụ từ app này sang app khác. Quản lý và sử dụng webhook như thế nào? Bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app, chọn quy trình cần quản lý webhook và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng "..."

Bước 2: Chọn "Manage workflow webhooks"

Bước 3:
a) Nếu muốn chuyển dữ liệu từ app khác vào Workflow:

  • Copy dữ liệu API từ Workflow
  • Paste dữ liệu API vào mục Manage webhook ở app muốn lấy dữ liệu

b) Nếu muốn chuyển dữ liệu từ Workflow chuyển sang app khác:

  • Copy dữ liệu API từ app cần chuyển dữ liệu sang
  • Paste dữ liệu API đó vào Workflow >> Enter
  • Chọn "Save"

Trong đó:

- Webhook Job created: Chuyển dữ liệu khi nhiệm vụ mới được tạo

- Webhook Job Done: Chuyển dữ liệu khi nhiệm vụ được hoàn thành

- Webhook Job Failed: Chuyển dữ liệu khi nhiệm vụ thất bại

- Webhook Job Fowarded: Chuyển dữ liệu khi nhiệm vụ được chuyển tiếp sang quy trình khác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.