Nhân bản luồng công việc (Workflow) ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:22 PM


Để nhân bản luồng công việc bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng workflow trên thanh app. Sau đó, chọn luồng công việc cần nhân bản và làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn biểu tượng dấu "..."


Bước 2: Chọn "Duplicate workflow" >> Chọn "OK"


Bước 3: Luồng công việc mới được hiển thị 

LƯU Ý:

- Chỉ stage owner và system owner có quyền thực hiện thao tác này.
- Chỉ nhân bản toàn bộ các thiết lập trong workflow gốc, không nhân bản nhiệm vụ.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.