Thiết lập SLA cho đề xuất ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:53 PM


Để thiết lập SLA cho các đề xuất thì sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Vào mục Nhóm đề xuất (Có biểu tượng hình file) >> Chọn vào chi tiết một nhóm đề xuất >> Chỉnh sửa:

Bước 2: Sau khi hiển thị ra bảng Pop-up, điền thời gian ở phần Thời hạn (SLA) cho Request, phần này sẽ tính theo đơn vị là giờ.

Bước 3: Sau khi thiết lập thông tin hoàn thiện thì chọn vào nút Chỉnh sửa để lưu thông tin.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.