Xuất file excel đề xuất như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 5:01 PM


Để xuất file Excel các đề xuất trên Request, bạn truy cập vào https://request.base.vn/ và thao tác như sau:

1. Dành cho người dùng, xuất các đề xuất mình tham gia.

Bước 1: Bạn click vào icon kính lúp - Tìm kiếm nâng cao


Bước 2: Tùy chỉnh các trường lọc theo nhu cầu rồi chọn vào mục Excel Export để xuất file.2. Dành cho Owner/ App Admin xuất đề xuất trong 1 nhóm đề xuất:


Bước 1: Click vào icon hình File (Nhóm đề xuất) > Chọn nhóm đề xuất cần xuất file:


Bước 2: Tại màn hình chi tiết 1 nhóm đề xuất, bạn click vào icon dấu "..." và chọn Export đề xuất ra Excel.


Bước 3: Chọn khoảng thời gian cần xuất và chọn Bắt đầu trích xuất.


File excel sẽ hiển thị danh sách các đề xuất theo từng sheet trạng thái.


3. Dành cho Owner xuất toàn bộ đề xuất trên hệ thống hoặc theo nhóm đề xuất, gồm cả những đề xuất mình không tham gia

  • Bước 1: Bạn click vào icon hình File >> Tất cả đề xuất hệ thống 


  • Bước 2: Sử dụng bộ Tìm kiếm nâng cao để lọc đề xuất theo nhu cầu sau đó chọn Xuất excel để hoàn tất thao tác

Nếu xuất theo từng nhóm đề xuất, mỗi trường dữ liệu tùy chỉnh là 1 cột giá trị

Nếu xuất toàn bộ hệ thống chỉ có 1 cột giá trị, các dữ liệu tùy chỉnh ngăn cách nhau băng dấu | 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.