Thiết lập quyền gửi thông báo như thế nào ? in

Sửa đổi trên: Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:20 AM


Hiện tại, trong Base Office sẽ cho phép người dùng có thể thiết lập cá nhân hoặc phòng ban nào mới có quyền gửi thông báo trong công ty. Cụ thể, để thiết lập quyền tạo và gửi thông báo sẽ thao như sau:


Bước 1: Truy cập vào link https://office.base.vn/ rồi chọn vào mục QUẢN LÝ ở trên thanh menu.

Bước 2: Kéo chuột xuống phần cuối cùng sẽ thấy mục THÔNG BÁO: Quyền gửi thông báo toàn công ty 

Lưu ý:

  • Với mục Các bộ phận được gửi thông báo toàn công ty sẽ lấy các bộ phận theo phần Nhóm ở trang https://account.base.vn.

  • Ở phần Các bộ phận được gửi thông báo toàn công ty chỉ cần gõ tên phòng ban hoặc gõ @ thì sẽ hiển thị tất cả phòng ban để lựa chọn. Còn phần Các cá nhân được gửi thông báo toàn công ty thì gõ @username sẽ hiển thị ra nhân sự cần tìm.
  • Có thể chọn nhiều phòng ban và cá nhân được gửi thông báo.

Bước 3: Sau khi thiết lập xong thông tin, chọn Lưu thay đổi.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.