Làm thế nào thiết lập email thông báo ? in

Sửa đổi trên: Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:23 AM


Để thiết lập chỉnh sửa email của nhóm văn bản bạn làm theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Đăng nhập vào https://office.base.vn/home
  • Bước 2:  Ở phần Quản lý -> Chọn  Quản lý nhóm ->  chọn Nhóm văn bản  bạn muốn chỉnh sửa -> chọn Edit 


  • Bước 3: Ở phần Email thông báo -> Chọn Có/không -> Cập nhật

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.