Cách duyệt thông báo/công văn ? in

Sửa đổi trên: Thu, 13 Tháng 8, 2020 at 10:30 AM


Để duyệt một thông báo đang chờ duyệt thì thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào link https://office.base.vn/ rồi chọn vào mục Chờ duyệt.

Bước 2: Chọn vào chi tiết thông báo cần duyệt

Bước 3: Chọn vào phần Chấp thuận nếu đồng ý duyệt thông báo, chọn vào Từ chối nếu không đồng ý duyệt thông báo này.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.