Cách tạo danh mục trong Tin tức nội bộ in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:42 PM


Tính năng danh mục trong Tin tức nội bộ sẽ giúp bạn phân loại các tin theo danh mục tương ứng. Ngoài ra sẽ hỗ trợ phân quyền xem tin này, tin tức được đăng trong phòng ban nào chỉ hiển thị trong phòng ban đó.

Để tạo danh mục tin bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào inside.base.vn
  • Bước 2: Tại trong Home, bạn chon Tin tức nội bộ >> Quản trị  • Bước 3: Bạn chọn Danh mục >> Tạo mới:  • Bước 4: Bạn điền thông tin vào từng trường tương ứng và chọn Tạo mới để hoàn tất thao tác.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.