Cách thêm câu hỏi mới in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 5:53 PM


Để thêm một câu hỏi mới để thảo luận trong phòng ban thì sẽ thao tác như sau:
Bước 1: Truy cập vào Base Inside, chọn vào mục Cập nhật trong…

Bước 2: Chọn vào phần Thêm câu hỏi mới 

Bước 3: Sau khi thiết lập thông tin xong chọn vào phần Cập nhật là hoàn thành.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.