Cách chỉnh sửa/ xóa tài nguyên đã Book in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 6:02 PM


Để chỉnh sửa tài nguyên/xóa đã Book bạn làm theo hướng dẫn sau đây:


Bước 1: Bạn truy cập vào trang https://booking.base.vn/home
Bước 2: Tại Trang chủ > Chọn tài nguyên bạn muốn chỉnh sửa/ xóa


Bước 3: Tại màn hình chi tiết 1 tài nguyên đã book > Chọn Xóa/ chỉnh sửa.


Bước 4: 


  • Chỉnh sửa các thông tin: Sau khi chỉnh sửa các thông tin cần sửa, bạn chọn  Chỉnh sửa để lưu lại.

  • Xóa tài nguyên: Khi bạn chọn xóa tài nguyên > chọn Ok để hoàn tất thao tác. Dữ liệu đã xóa sẽ không thể khôi phục được.

LƯU Ý:


  • Tài nguyên chỉ chỉnh sửa/xóa khi chưa được phê duyệt.

  • Quyền chỉnh sửa/ xóa tài nguyên chưa được phê duyệt phụ thuộc vào thiết lập của nhóm tài nguyên đó.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.