Cách tạo nhóm phân loại cuộc họp in

Sửa đổi trên: Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 6:05 PM


Để tạo nhóm phân loại cuộc họp, bạn truy cập https://meeting.base.vn/ hoặc chọn biểu tượng Base Meeting trên menu app, sau đó:


Bước 1: Chọn mục "Quản lý" => "Add group"

 

Bước 2: Bạn điền tên nhóm =>> Chọn "Lưu lại"

 

Bước 3: Nhóm được hiển thị

 

Lưu ý: Chỉ Owner mới có thể thực hiện chức năng này

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.