Cách thay đổi ngôn ngữ in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:28 PM


Để thay đổi ngôn ngữ, bạn truy cập vào hiring.base.vn >> Cài đặt hệ thống > Cài đặt chung >> Ngôn ngữ: tại đây bạn có theer thay đổi ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.