Cách thêm tiêu chí đánh giá cho từng tin tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:34 PM


Để thêm tiêu chí đánh giá, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hiring.base.vn

Bước 2: Chọn tin tuyển dụng cần thêm tiêu chí đánh giá

Bước 3: Chỉnh sửa tin tuyển dụng > chọn tab Tiêu chí đánh giá

Bước 4: Click vào nút Thêm tiêu chí cho vị trí tuyển dụng này


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.