Bước 3: Phân quyền hệ thống in

Sửa đổi trên: Wed, 26 Tháng 8, 2020 at 11:00 AM


Trên hệ thống của Base có ba phân quyền theo hệ thống:

  • Owner: Quản trị hệ thống, có mọi quyền hạn trên hệ thống

  • Admin: Các thành viên trưởng phòng, trưởng ban, trưởng chi nhánh có thể thêm và chỉnh sửa thành viên

  • Member: Các thành viên trên hệ thống.

Để phân quyền cho các thành viên, vào mục thành viên, ấn vào dấu ba chấm cuối mỗi thành viên cần phân quyền, chọn mục:

  • Make a regular member: Phân quyền thành viên đó làm member

  • Make admin access: Phân quyền thành viên đó làm Admin

  • Make owner access: Phân quyền thành viên đó làm Owner.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.