Cách chỉnh sửa các trường tùy chỉnh đồng loạt in

Sửa đổi trên: Sun, 6 Tháng 9, 2020 at 7:41 PM


1. Chỉnh sửa trường dữ liệu tùy chỉnh tại trang Home quy trình2. Chỉnh sửa trường dữ liệu tùy chỉnh ở nhiệm vụ


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.