Cách phân quyền thành viên có quyền sử dụng theo từng ứng dụng in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 10, 2020 at 2:17 PM


Thành viên cấp owner có quyền phân quyền cho thành viên sử dụng app khác nhau.

Bước 1: Truy cập trang https://account.base.vn/

Chọn ứng dụng> quản lý thành viên

Bước 2: Chọn thành viên được phân quyền sử dụng app theo từng cá nhân hoặc nhóm
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.