Cách tạo 1 mẫu đề xuất nghỉ phép in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 11, 2020 at 3:45 PM


Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base Timeoff ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://timeoff.base.vn/.


            Sau khi vào Base Timeoff, màn hình sẽ hiển thị như sau:

            Để tạo một mẫu đề xuất nghỉ phép cần làm theo các bước:


            Bước 1: Để cài đặt anh chị chọn mục "Cài đặt" ở thanh chức năng bên trái.            Bước 2: Chọn “Tạo mới” phía trên cùng bên phải màn hình sau:


 • Sau đó chọn ‘Tạo mới nhóm”:

           


            Bước 3: Điền các thông tin trong hộp hiển thị:

 • Tên nhóm: Tên mẫu đề xuất xin nghỉ phép

(Ví dụ: Nghỉ phép có lương, nghỉ phép không lương, gặp khách hàng, làm việc ngoài văn phòng…)

 • Người phê duyệt: Người duyệt đề xuất 

 • Loại phép: Lựa chọn nhóm đề xuất tương ứng 1 trong 6 loại

 • Nghỉ phép năm
 • Nghỉ cá nhân
 • Đi công tác
 • Làm việc ngoài văn phòng
 • Các loại khác • Yêu cầu phê duyệt từ quản lý trực tiếp: Chọn Có hoặc Không

Có yêu cầu người quản lý trực tiếp duyệt đề xuất này hay không. Phần này nếu chọn “Có” thì đề xuất này bắt buộc cần quản lý trực tiếp duyệt trước khi những người xét duyệt yêu cầu.

 • Quy trình phê duyệt: Tại đây bạn sẽ chọn luồng duyệt của đề xuất. Có 3 sự lựa chọn: 

 • Duyệt đồng thời: Những người được tag xét duyệt ai xử lý trước cũng được nhưng bắt buộc tất cả mọi người được tag phải xử lý.
 • Duyệt lần lượt: Trong những người được tag xét duyệt sẽ phải xử lý theo thứ tự, ai được tag trước sẽ phải xử lý trước.
 • Một người duyệt: Trong những người được tag xét duyệt chỉ cần một người xử lý.


            Bước 4:  Chọn “Cài đặt nâng cao” để thêm các cài đặt nâng cao


 • SLA : số giờ quy định để xử lý đề xuất ( ví dụ: 24 giờ )


 • Bắt buộc theo khoảng giới hạn: Đặt giới hạn thời gian thực thi khi thực hiện đề xuất này Tại đây, sẽ có điều kiện cảnh báo hoặc bắt buộc. Bạn có thể chọn Có hoặc Không.
 • Nếu chọn “Không bắt buộc- Có thể tạo đề xuất nhưng sẽ có ghi chú cảnh báo trên đề xuất” – nghĩa là thời gian tạo đề xuất nằm ngoài khoảng thời gian quy định, bạn vẫn có thể tạo đề xuất nhưng hệ thống sẽ có cảnh báo nhắc nhở.
 • Nếu chọn “Bắt buộc-Không thể tạo đề xuất ngoài khoảng thời gian giới hạn” – nghĩa là không thể tạo đề xuất nếu thời gian tạo đề xuất nằm ngoài khoảng thời gian quy định.  • Khoảng số ngày giới hạn: Đề xuất phải được tạo trước bao nhiêu ngày, được phép muộn nhất là bao nhiêu ngày. Ở mục này, điền một số âm để cài đặt số ngày được phép muộn khi tạo nghỉ phép.

Ví dụ:Làm việc ngoài văn phòng bắt buộc phải làm trước 2 ngày  sẽ điền là “2”

Nếu đề xuất này cho phép bạn tạo trễ 2 ngày so với ngày bạn làm việc ngoài văn phòng thì điền “-2”


 • Giới hạn số ngày nghỉ: Giới hạn số ngày được sử dụng trong 1 đề xuất (tối đa 10 ngày)
 • Giới hạn số đề xuất: giới hạn số lượng đề xuất được tạo mỗi tháng.
 • Có hiệu lực với Lựa chọn nhóm thành viên có quyền tạo đề xuất này. Nhóm thành viên được thiết lập ở trang Account. Bỏ trống mục này nếu muốn tất cả thành viên công ty đều có thể tạo đề xuất này.
 • Người theo dõi: Người theo dõi của đề xuất, có thể xem và trích xuất đề xuất này.
 • Miêu tả: Bạn có thể miêu tả cụ thể, chi tiết hơn về cách sử dụng nhóm đề xuất này


=> Sau khi điền xong thông tin, chọn mục “Tạo nhóm”để tạo một mẫu đề xuất 


            Bước 5:  Chọn “Thêm” để thiết lập các câu hỏi của đề xuất này.

        Sau đó chọn “Thêm trường mới” hoàn thiện mẫu đề xuất.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.