Cách thiết lập review công việc con (review subtask) in

Sửa đổi trên: Mon, 7 Tháng 12, 2020 at 11:00 AM


Để thiết lập tính năng review công việc con, bạn truy cập app Base wework trên thanh app hoặc link https://wework.base.vn/, sau đó chọn phòng ban/dự án cần thiết lập

Bước 1: Bạn chọn "Tùy chỉnh" => "Chỉnh sửa dự án"


Bước 2: Bạn chọn "Enabling required review subtask" 

Tại đây, tab xuất hiện 2 lựa chọn:

Enable, Automatically allow assigner and project & team manager to review subtask : Tự động cho phép người giao và quản lý dự án/phòng ban là người review subtask
- Disable: Không cho phép review


Bước 3: Bạn chọn "Lưu"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.