Cách tạo ngày nghỉ lễ và cập nhật ngày nghỉ lễ bên Timesheet in

Sửa đổi trên: Mon, 1 Tháng 3, 2021 at 4:32 PM


  1. Mục đích:

  • Giúp khách hàng bổ sung các lịch nghỉ lễ trong năm theo từng lịch làm việc của công ty.

  • Những ngày này (ngày lễ) sẽ không cần chấm công nhưng nhân viên có thể vẫn nhận được công và lương.


  1. Hướng dẫn


Bước 1: Truy cập https://hrm.base.vn/policy/holidays => Thêm ngày nghỉ (chọn ngày, chọn thời gian làm việc được áp dụng)


Bước 2: Cập nhật ngày nghỉ từ Base HRM sang Base Timesheet


Truy cập https://timesheet.base.vn/ => Tạo chu kỳ tính công => Thêm lịch làm việc cần tính công vào chu kỳ => Chỉnh sửa thời gian làm việc:

  • Tải lại lịch làm việc: Dùng khi trong tháng có thay đổi lịch làm việc tại https://hrm.base.vn/timesheets

  • Đồng bộ ngày lễ: Khi đã thêm ngày lễ tại HRM và cần cập nhật để tính công (ngày lễ sẽ hiển thị màu đỏ tại giao diện này).


    Kết quả: Vào ngày nghỉ lễ dù không chấm công nhưng nhân sự vẫn nhận được công và tại giao diện bảng công sẽ thể hiện biểu tượng cây dù.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.