Hướng dẫn thiết lập mẫu in cho Timeoff in

Sửa đổi trên: Wed, 3 Tháng 3, 2021 at 11:25 AM


Để in đề xuất theo mẫu của riêng công ty, bạn cần phải thiết lập mẫu in tuỳ chỉnh, thao tác như sau: 

Bước 1: Truy cập vào timeoff.base.vn

Bước 2: Thiết lập form mẫu đề xuất theo nhu cầu trên file word docxBước 3: Tại chi tiết 1 form mẫu đề xuất trên Timeoff, bạn click vào Thêm để thiết lập các trường dữ liệu tùy chỉnh tương ứng với form mẫu.


Bước 4: Tại từng trường dữ liệu tùy chỉnh, bạn có thể chỉnh sửa tên biến cho tương ứng với form mẫu

Bước 5: Bạn nhập các biến đã thiết lập trên hệ thống vào vị trí tương ứng trong file Word và lưu ý điền đúng định dạng ${tenbien}

**Lưu ý

 

  • Phần key chỉ cho phép viết liền không dấu và chỉ cho chữ và số, không cho các ký tự đặc biệt. Để các trường này hiển thị được ở file docx khi in ra thì sẽ cần thiết lập theo mẫu ${mã trường dữ liệu}, ví dụ: ${phongban} 

 

  • Các mã trường dữ liệu tùy chỉnh không được trùng với các trường dữ liệu mặc định của hệ thống

 

  • Các biến mặc định của hệ thống

 

${id} : Mã (id) đề xuất

${name} : Tên đề xuất

${status} : Trạng thái đề xuất (active, done, failed)

${user} : Tên người tạo đề xuất

${user.job.title} : Vị trí công việc người tạo đề xuất

${username} : Username của người tạo đề xuất

${employee.code} : Mã nhân viên của người tạo đề xuất

${owners} : Danh sách tên người duyệt

${owners.username}: Danh sách username người duyệt

${owners.text} : Danh sách tên và username người duyệt

${company} : Tên công ty

${date} : Ngày tạo đề xuất (vd: 11/02/2019)

${time} : Thời gian tạo đề xuất (vd: 17:02 11/02/2019)

${timeoffs} : Thời gian xin nghỉ thực tế (vd: 29/03/2019 [8:30-12:00], 30/03/2019 [8:30-12:00 13:00-17:30])

${timeoffs.date} : Ngày xin nghỉ thực tế (vd: 29/03/2019, 30/03/2019)

${timeoffs.first} : Ngày xin nghỉ đầu tiên (vd: 29/03/2019)

${timeoffs.last} : Ngày xin nghỉ cuối cùng (vd: 30/03/2019)

${timeoffs.total.work.days} : Tổng số ngày tính công xin nghỉ (vd: 1.5)

${timeoffs.total.work.shifts} : Tổng số ca tính công xin nghỉ (vd: 3)

${timeoffs.total.actual.days} : Tổng số ngày thực tế xin nghỉ (vd: 2)

${approved.date} : Ngày duyệt đề xuất

${approved.time} : Thời gian duyệt đề xuất

${approved.name} : Danh sách tên người duyệt đề xuất

${approved.list} : Danh sách duyệt đề xuất (vd: Bạch Hưng Kiên (08:16 07/03/2019), Chu Thị Trà Giang (09:02 08/03/2019) )

${approved.list.full} : Danh sách duyệt đề xuất và vị trí công việc (vd: Bạch Hưng Kiên (@kien Fullstack Senior Software Engineer Level 6) (08:16 07/03/2019), Chu Thị Trà Giang (@giangchu Test Manager) (09:02 08/03/2019) )

${group} : Tên nhóm đề xuất

${group.id} : Mã (id) nhóm đề xuất

 

Bước 6: Bạn copy các biến đã thiết lập trên hệ thống vào vị trí tương ứng trong file Word và lưu ý điền đúng định dạng ${tenbien}

Bước 7: Sau khi đã hoàn thiện form mẫu, bạn click vào Thêm để upload file docx vào nhóm đề xuất

Bước 8: Quay lại đề xuất đã tạo và thực hiện in đề xuất theo mẫu 

Khi thực hiện in thành công, hệ thống trả kết quả là 1 file Word, bạn down file đó về và ấn Ctrl + P để thực hiện in nhé.

 

 

 Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.