Base Office ver2: Thiết lập quyền gửi công văn/Thông báo in

Sửa đổi trên: Wed, 28 Tháng 4, 2021 at 9:17 AM


Để thiết lập quyền gửi công văn trên Base Office, bạn chọn app Base Office trên menu app hoặc truy cập https://office.base.vn/ sau đó chọn và thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn "Tùy chỉnh" => "Quản lý chung"

Bước 2: Bạn cài đặt từng phần trong "Tùy chỉnh phân quyền khác" => "Lưu lại"


- Users or groups who can create internal documents: Những người dùng có thể tạo Văn bản nội bộ

- Users who can create incoming documents: Những người có thể tạo Công văn đến

- Users who can create outgoing documents: Những người có thể tạo Công văn đi

- Users or groups who can create company-wide announcements: Những người có thể tạo Thông báo

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.