Base Asset: Nhân sự xác nhận tài sản trong kiểm kê như thế nào? in

Sửa đổi trên: Fri, 27 Tháng 5, 2022 tại 4:08 CH


Sau khi cuộc kiểm kê được tạo, nhân sự đang được bàn giao có trách nhiệm thực hiện xác nhận các công cụ dụng cụ, tài sản đó. Để thực hiện xác nhận bạn cần truy cập https://asset.base.vn/ hoặc chọn Base Asset từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Kiểm kê" và chọn cuộc kiểm kê cần xác nhận

Bước 2: Chọn "Xem" tại phần tài sản chờ kiểm kê

Bước 3: Chọn "Xác nhận" từng tài sản và công cụ dụng cụ đã bản giao cho cá nhân

Bước 4: Xác nhận 

- Asset status: Trạng thái của tài sản hiện tại (Tốt/Sửa chữa/Mất/Hỏng/Hủy bỏ)

- Hành động cập nhật: Thu hồi/ Hủy bỏ/ Phục hồi/ Mất/ Sửa chữa/ Hỏng

- Ghi chú thêm nếu có

Chọn "Lưu lại" để lưu thông tin xác nhận

Lưuý: Nhân sự có thể chon thêm các CCDC hoặc Tài sản khác mìnhđang sử dụng (trong kho kiểm kê) nhưng chưa được bàn giao cho mình để kiểm kê thêm bằng cách chọn:

Bước 4: Sau khi hoàn thành xác nhận tất cả các TS/CCDC chọn "Đánh dấu hoàn thành"

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.