Base Wework

Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 1, 2, 3, 4/2022
1. Cho phép cập nhật thời gian bắt đầu, thời hạn của công việc bằng file excel: - Trên form import chọn trường thông tin muốn cập nhập dữ liệu, trường nào ...
Wed, 20 Tháng 4, 2022 tại 3:40 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 12/2021
1. Trang Dự án & phòng ban: thêm bộ lọc, cho phép owner lọc phòng ban/ dự án theo department 2. Cập nhật hàng loạt dự án/ phòng ban ưu tiên Có form...
Sat, 18 Tháng 12, 2021 tại 11:51 SA
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 11/2021
1. Thêm thiết lập SLA đánh giá công việc, công việc con: - Với công việc: sẽ nhắc nhở cho người được chỉ định đánh giá và người giao (nếu bật trong thiết l...
Fri, 12 Tháng 11, 2021 tại 1:26 CH
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 10/2021
1. Cập nhật quyền App admin mặc định được tạo phòng ban/ dự án 2. Hỗ trợ tạo phòng ban/ dự án từ excel 3. Xuất công việc của nhiều phòng ban/ dự án ra e...
Tue, 7 Tháng 12, 2021 tại 11:53 SA
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 9/2021
1.Cho phép hiển thị popup trường dữ liệu loại Bảng với diện tích lớn hơn -Click vào tên trường dữ liệu để mở popup. -Chỉ hỗ trợ hiển thị popup trên bản we...
Tue, 7 Tháng 12, 2021 tại 11:42 SA
Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 8/2021
1.Phòng ban/ dự án: - Cập nhật cơ chế lựa chọn các phòng ban/ dự án ưu tiên hiển thị (HDSD) - Tùy chỉnh: Thêm dạng hiển thị Lịch biểu vào danh sách có thể...
Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 9:58 SA
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 6/2021
Quản lý phòng ban/dự án có thể tự rời khỏi phòng ban/ dự án mình quản lý
Sat, 2 Tháng 10, 2021 tại 9:15 SA
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 4,5/2021
1. Thêm tính năng xuất file excel cho Gantt View theo khoảng thời gian của công việc - Thêm option xuất biểu đồ gantt ra file excel. - Thời gian chọn là t...
Sat, 2 Tháng 10, 2021 tại 12:13 CH
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 2,3/2021
1, Khi tạo mới công việc cho phép chọn thời gian bắt đầu 2, Thêm option chuyển loại dự án/phòng ban (project/team) trong màn hình danh sách ...
Sat, 2 Tháng 10, 2021 tại 12:04 CH
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 1/2021
1. Thêm chặn tạo trường tùy chỉnh nếu input key nhỏ hơn 4 kí tự 2. Ẩn phần chỉnh sửa quản lý dự án/phòng ban trong khi chỉnh sửa nhanh dự án/phòng ...
Sat, 2 Tháng 10, 2021 tại 11:50 SA