Base Asset

Giải pháp xây dựng quản lý thông tin tài sản, bàn giao và thu hồi tài sản

Base Asset - Cài đặt thông tin kho hàng
Kho hàng là nơi lưu trữ tài sản của công ty, mỗi hệ thống có thể có nhiều kho hàng để lưu trữ, cung cấp và kiểm soát được thuận tiện và nhanh chóng. Để thực...
Tue, 10 Tháng 5, 2022 tại 2:45 CH
Base Asset - Cài đặt nhóm tài sản
Nhóm tài sản thường được phân loại theo thiết bị hoặc theo bộ phận làm việc, sử dụng để phân loại nhóm cho các tài sản. Để thực hiện tạo nhóm tài sản bạn tr...
Tue, 10 Tháng 5, 2022 tại 3:54 CH
Base Asset - Tạo chính sách trong asset
Chính sách được tạo để giúp nhà quản lý thiết lập các chính sách áp dụng cho các hành động bàn giao, phục hồi, hủy bỏ, sửa chữa, đánh dấu mất, hỏng. Để thiế...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 2:52 CH
Base Asset - Hướng dẫn cài đặt cấu hình
Trong Base Asset, cấu hình chung hỗ trợ cài đặt Kiểu tài sản, Nhóm tài sản và Nhà cung cấp để bổ sung thông tin và quản lý tài sản, công cụ dụng cụ tốt nhất...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:04 CH
Base Asset - Thêm trường tùy chỉnh trong Kiểu tài sản
Thêm trường tùy chỉnh trong Kiểu tài sản sẽ giúp người quản lý khi tạo tài sản thuộc kiểu này có thể bổ sung thêm những thông tin cần thiết, đặc trưng. Để t...
Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 2:42 CH
Base Asset - Tạo tài sản mới
Để tạo tài sản trong Base Asset có 2 cách là nhập thủ công và nhập bằng file excel. Để thực hiện bạn truy cập https://asset.base.vn/ hoặc chon Base Asset từ...
Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 4:14 CH
Base Asset - Xuất tài sản ra file excel
Trong trường hợp nhân sự cần xuất dữ liệu tài sản để lưu trữ hoặc kiểm tra có thể thực hiện bằng cách truy cập https://asset.base.vn/ hoặc chọn Base Asset t...
Thu, 26 Tháng 5, 2022 tại 3:22 CH
Base Asset - Tạo các giao dịch trong Base Asset
Để thực hiện các giao dịch tài sản, công cụ dụng cụ, bạn truy cập https://asset.base.vn/ hoặc chọn Base Asset từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1...
Thu, 26 Tháng 5, 2022 tại 3:51 CH
Base Asset: Kiểm kê tài sản
Trong quá trình sử dụng tài sản và công cụ dụng cụ, định kỳ sẽ có những buổi kiểm kê để quản lý thống kê và nắm bắt được tình trạng sử dụng của từng tài sản...
Fri, 27 Tháng 5, 2022 tại 3:14 CH
Base Asset: Nhân sự xác nhận tài sản trong kiểm kê như thế nào?
Sau khi cuộc kiểm kê được tạo, nhân sự đang được bàn giao có trách nhiệm thực hiện xác nhận các công cụ dụng cụ, tài sản đó. Để thực hiện xác nhận bạn cần t...
Fri, 27 Tháng 5, 2022 tại 4:08 CH