Base Reward

Base Reward: Cách tạo chatbot từ Reward sang Message
Trường hợp: Khi có 1 khen thưởng được tạo ra, bạn muốn các thành viên trong công ty đều biết và chúc mừng nhân sự đó, có thể thiết lập botchat bắn tự động 1...
Tue, 25 Tháng 4, 2023 tại 3:20 CH
Base Reward: Cách tra cứu lịch sử giao dịch trong từng Quỹ thưởng
Lịch sử giao dịch giúp ghi lại toàn bộ các giao dịch phát sinh trong từng quỹ thưởng. Để xem lại các giao dịch này, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước ...
Wed, 7 Tháng 9, 2022 tại 5:06 CH
Base Reward: Quản lý Đơn quà
Đơn quà (Orders) được sinh ra khi có người đặt món quà nội bộ. Việc đặt quà có thể xảy ra từ một trong hai tình huống bao gồm: người đặt quà được nhận từ ng...
Thu, 8 Tháng 9, 2022 tại 3:57 CH
Base Reward: Nhập ghi nhận hàng loạt bằng file Excel
Để thao tác nhập ghi nhận hàng loạt bằng file Excel, bạn truy cập app Base Reward qua link https://reward.base.vn/ hoặc tìm kiếm ở mục menu app.   Bư...
Mon, 19 Tháng 6, 2023 tại 4:41 CH