Base Wework: Create a Department in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 4:08 CH


Department helps user better grouping their Projects and Teams. Each department will have its own manager, who can view all of the Project/Team in that Department. Moreover, department's manager can view reports of all Project/Team associated with that department.


To create a new Department, please do the following steps: 


  • Department name: set a name for a department.

  • Department owners: managers of a department

3. Linking project/team to a department


  • Step 1: click on Projects& teams >> Option >> Quick Edit

  • Step 2: Select a department >> Save

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.