Base Wework: Create custom fields in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 5:30 CH


To add custom field, please do the following steps.


  • Step 4: add as many as you need >> Add custom field 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.