Base Wework: Set managers for project/team in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 5:29 CH


To set managers for a project or team, please do the following steps: 


  • Step 1: Go to https://wework.base.vn

  • Step 2: Choose a project or team

  • Step 3: Setting >> Team members >> you can add manager individually or add multiple them into a project/team

OPTION 2: You can quickly add managers in a right column when you click on a project/team


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.