Base Wework: Add members to a Project/Team in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 12, 2021 tại 5:29 CH


To add members to a project/team, please do the following steps: 


  • Step 1: Go to https://wework.base.vn

  • Step 2: Choose a Team/Project

  • Step 3: Setting >> Team members >> you can add individually or Add-multiple

OPTION 2: You can quickly add members in a right column when you click on a project/team


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.