Base Wework: Add documents in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 8:50 SA


To add documents to a Project or Team. Please do the following steps: 


  • Step 3: you can upload a document directly or import from Base Drive. Furthermore, you also can create folders to store documents. To create folders, please select Create new folder

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.