Base Wework: Duplicate a Project/Team in

Sửa đổi trên: Wed, 15 Tháng 12, 2021 tại 9:03 SA


To duplicate a project or team, please do the following steps: 


  • Step 1: Go to https://wework.base.vn

  • Step 2: Select a Project or Team

  • Step 3: Click ... icon >> Other options >> Duplicate project/team

  • Step 4: Modify as needed >> Duplicate project/team

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.